Verkoop- en/of leveringsvoorwaarden KLinch Fasteners B.V.

 1. Algemeen
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Klinch overeengekomen opdrachten, offertes, levertijden, prijzen en afspraken. Degenen met wie wordt overeengekomen is hierna genoemd: afnemer.
 2. Offertes
  1. In offertes genoemde prijzen en levertijden zijn, hoewel betrouwbaar, onder voorbehoud als gevolg van externe factoren zoals valutakoers of in gebreke blijven leveranciers.
  2. Een door de afnemer gegeven opdracht is bindend na schriftelijke of elektronische bevestiging door Klinch.
  3. Artikelspecificaties  worden door Klinch ontleend aan Amerikaanse en Britse normen en fabrieksopgaven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. Levertijden
  1. Door Klinch aangeboden en bevestigde levertijden zijn altijd afhankelijk van externe factoren in het logistieke traject en van overmacht. Klinch streeft naar een 100% betrouwbaarheid op de naleving van de klantspecificatie. In geval van overmacht harerzijds is Klinch gerechtigd zoveel later te leveren als de overmacht duurt.
  2. Overschrijding van levertijden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding.
  3. Deelleveringen kunnen zich voordoen, tenzij anders wordt overeengekomen.
 4. Prijzen
  1. Tenzij anders overeengekomen berekent Klinch nettoprijzen exclusief BTW, geldend op de dag van levering.
  2. Leveringen zijn franco in Nederland. Uitzondering hierop zijn de leveringen bevestigingsartikelen in metrische maten en studbolts tenzij anders overeengekomen. Verzendkosten voor import zijn voor rekening van de afnemer.
  3. Minimaal regelbedrag is € 2,50. Minimaal orderbedrag is € 35,=, tenzij anders overeengekomen.
 5. Verpakking
  1. Aard en vorm van de verpakking zijn naar keuze van Klinch en niet retourneerbaar.
  2. Verzending geschiedt voor risico van de afnemer.
 6. Aantallen
  1. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan 10%.
  2. Klinch kan meerlevering tot een maximum van 10% aan de afnemer door berekenen.
  3. Bestelde aantallen kunnen worden afgerond tot een bij de leverancier gehanteerde verkoopeenheid.
 7. Betaling
  1. Betaling wordt verlangd binnen 30 dagen na factuurdatum, van het volledige factuurbedrag.
  2. Bij niet betaling is de afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim zodat het openstaande bedrag, vermeerderd met wettelijke rente en kosten, ook de buitengerechtelijke, direct opeisbaar blijft.
 8. Eigendomsvoorbehoud
  Geleverde artikelen blijven het eigendom van Klinch totdat zij volledig zijn betaald.
 9. Annuleringen en gebreken
  1. Annuleringen en retourzendingen zijn mogelijk, mits in overleg en door Klinch bevestigd.
  2. Meldingen van gebreken met betrekking tot artikelen dienen altijd binnen 10 dagen na factuurdatum aan Klinch schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
  3. Indien in onderling overleg besloten wordt de geleverde goederen te retourneren, worden hiervoor retourkosten in rekening gebracht. Dit bedrag bestaat uit 10% van het orderbedrag vermeerderd met verzendkosten en BTW.
  4. Klinch behoudt het recht op(her)levering, tenzij bij wederzijdse opzegging van de opdracht.
 10. Aansprakelijkheid
  1. Aansprakelijkheid geldt uitsluitend voor het geleverde artikel, niet voor het gebruik of (na)bewerking hiervan.
  2. Klinch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade of indirecte schade.
  3. In geval er sprake is van opzet of grove schuld door Klinch is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag minus BTW, met een maximum van € 1500,=.
 11. Toepasselijk recht
  Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlands recht.